facebook

Privacy beleid

In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit welke gegevens wij van u kunnen verwerken, op welke manier wij dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit gegevens van klanten, prospects en bezoekers van onze websites.

Visma CASH en de aan haar gelieerde organisaties vinden het essentieel om de aan haar verstrekte gegevens uiterst zorgvuldig te behandelen. Vanzelfsprekend nemen wij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. Om dit te bereiken maken wij gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen bestaande uit onder andere zowel technische als organisatorische maatregelen.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende informatie verwerken:

  • De door u aan ons verstrekte informatie bestaande uit bijvoorbeeld, naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres (of die van uw medewerkers en/of klanten).
  • Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het bezoek aan onze websites. Voorbeelden zijn dan naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, IP adres, bankrekeningnummer en e-mail adres.

Welke gegevens verzamelt en gebruikt de app?

De CASHapp maakt onderdeel uit van onze dienstverlening, afhankelijk van de met u overeengekomen dienstverlening kunt u gebruikt maken van de CASHapp.

Om gebruik te maken van alle functionaliteiten van de CASHapp kan het noodzakelijk zijn toegang te verlenen tot bepaalde functies op uw mobiele apparaat. De CASHapp zal uitsluitend die gegevens gebruiken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Met welk doel worden gegevens verwerkt?

Wij verwerken gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden, u op de hoogte te stellen van nieuwe updates en voor de facturatie.
  • Marketing- en verkoopactiviteiten. Met de van u verkregen informatie kunnen wij u op de hoogte houden van onze producten, diensten en service. Uiteraard kunt u bezwaar maken tegen het gebruik maken van uw gegevens voor dit doel.
  • Analyses over onze dienstverlening en het gebruik van onze websites ter verbetering van onze dienstverlening en websites. Dit doen wij onder andere door het plaatsen van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze uit kunt schakelen kunt u vinden op www.cash.nl.

Worden gegevens aan derden verstrekt?

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden, behalve in de volgende gevallen:

  • Met uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken wanneer wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
  • Voor verwerking door ingeschakelde derden (verwerkers). Wij kunnen persoonsgegevens aan ons gelieerde of andere vertrouwde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met ons privacybeleid. Visma CASH sluit met iedere verwerker een verwerkersovereenkomst.
  • Er sprake is van een Wettelijke verplichting, zoals in het geval van een verzoek van een opsporingsinstantie of naar aanleiding van een Gerechtelijk bevel.
  • Voor onderzoek naar Fraude of, om technische of beveiligingsproblemen op te sporen of te voorkomen.

Hoelang worden gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Volgens de wet kan het noodzakelijk zijn bepaalde gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. Dit is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

U kunt te allen tijde opvragen welke gegevens van u bij ons geregistreerd staan en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Een verzoek tot inzage kunt u doen door een brief te sturen of e-mail, voorzien van uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan: Visma CASH, Afdeling Administratie, Alexanderstraat 3, 2514 JL Den Haag of administratie@cash.nl. Indien het gaat om inzage persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

Wanneer u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u of uw bedrijf hebben, kunt u ons verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren door een brief of e-mail aan bovengenoemde adressen te sturen.
U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben dit niet te doen (bijvoorbeeld; wij dienen u nog te factureren). Verwijdering zal plaatsvinden binnen een redelijke termijn, om technische redenen kunnen de termijnen verschillen voor bijvoorbeeld verwijdering van servers en back-up systemen.

Recht van verzet

U hebt de mogelijkheid zich te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kunt u zich verzetten tot verder gebruik van uw persoonsgegevens.
U kunt bezwaar maken door een brief te sturen of e-mail, voorzien van uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Visma CASH, Afdeling administratie, Alexanderstraat 3, 2514 JL Den Haag of administratie@cash.nl. Indien u bezwaar maakt, vermeldt dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt.

 

Informatiebeveiliging door Visma CASH

Wij nemen alle redelijke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om onze klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Wij maken onder andere gebruik van beveiligde verbindingen, professionele en gecertificeerde data centers, autorisatie protocollen en geheimhoudingsclausules voor onze medewerkers zowel tijdens als na hun dienstverband. Al de data wordt opgeslagen binnen de Europese Unie.

Als ondanks al onze beveiligingsmaatregelen, er toch sprake zou zijn van een beveiligingsincident dat mogelijke nadelige gevolgen voor uw privacy of die van uw klant heeft zullen wij u zo spoedig mogelijk na ontdekking informeren.

 

Toepasselijkheid en wijzigingen

Onze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten en websites van Visma CASH en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Wij passen onze verklaring regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op onze website te vinden.

 

Over Visma CASH 

Wij bieden complete administratieve oplossingen voor elk soort onderneming: van boekhouding tot ERP. Onze software is modulair van opzet waardoor je zelf jouw administratiepakket naar wens samenstelt! 

 

Visma CASH

Alexanderstraat 3
2514 JL Den Haag

070 - 3 560 570
info@cash.nl